Logo Utrecht University

Educational Database

Simulaties en simulation gaming

08 June 2017

Simulaties en simulation gaming

Dit project had als doel dat het gebruik van simulaties en games makkelijker en meer toegankelijk werd voor een grotere groep docenten van verschillende opleidingen. En ten tweede dat we beter in beeld kregen welk leren en welke leerdoelen bevorderd kunnen worden door wat voor een soort simulaties en games. Naast een kennisnetwerk heeft het project een literatuurreview, een database, vier ontwikkelde en getest simulaties en een verkenning van een simulatielab in de UU context opgeleverd.

Lees de beschrijving van alle deelprojecten en resultaten: De waarde van simulaties en games voor het academisch onderwijs(also in English).
Download de volledige Projectaanvraag Simulaties en simulation gaming

Achtergrond

Simulaties en games zijn van toenemend van belang voor universitair onderwijs:

  1. Educatieve games spelen een steeds belangrijker rol bij het leren van jongeren.
  2. Simulaties en games bieden een onderbenut potentieel voor de oefening van vaardigheden die vereist zijn voor toekomstig professioneel handelen.
  3. Professies waarin academici werkzaam zijn vragen steeds meer om afgestudeerden die in staat zijn om in multi- of interdisciplinaire samenwerkingsverbanden taken uit te voeren gericht op complexe en meerdimensionale maatschappelijke vraagstukken, zogenoemde ‘wicked problems’.

Maar kennis over simulaties als learning tool binnen de UU is gefragmenteerd, verspreid over verschillende faculteiten en wordt beperkt ingezet. Die kennis kan verdiept en breder toegepast worden. Daarbij wordt aangesloten bij het focusgebied Game Research.

Doelen

Het project is gericht op het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van simulaties en games in het universitair onderwijs. De primaire doelen van het project zijn hierbij:

  • Het beschikbaar en toegankelijk maken van kennis over en mogelijkheden van simulaties en games voor toepassing in academisch (vaardigheden)onderwijs in relatie tot de leerdoelen van cursussen en opleidingen.
  • Het stimuleren van opleidingen om didactische werkvormen rond simulatie en gaming die aansluiten bij de veranderingen in leerstijlen en leerstrategieën van studenten te ontwikkelen en te integreren in het onderwijs.
  • Het versterken van de aansluiting tussen academisch onderwijs en de eisen van professionele beroepspraktijken en de arbeidsmarkt, in het bijzonder waar het gaat om de uitvoering van complexe taken en waar het gaat om multi- en interdisciplinaire samenwerking rond wicked problems.

Resultaten

Om deze bovenstaande doelen te behalen, hebben we ervoor gekozen om vijf resultaten op te leveren.

We hebben een literatuurreview geschreven die inzicht geeft in de toegevoegde waarde van simulaties en games in relatie tot het leren van studenten. De literatuurreview maakt duidelijk dat er sprake is van een voorzichtig positief effect tussen het gebruik van simulaties en games en het behalen van specifieke leerdoelen. Ook zijn drie sleutelfactoren gevonden voor het succesvol inzetten van simulaties:
1. de rol van de docent/spelleider,
2. de specificiteit van de simulatie of game, en
3. de integratie van de simulatie of game in de cursus.

Er is een database geconstrueerd die docenten op een laagdrempelige manier toegang biedt tot geschikte simulaties en games die momenteel gebruikt worden binnen de UU. De database biedt nieuwsgierige docenten concrete handvatten en inspirerende verhalen om zelf aan de slag te gaan met simulaties en games.

Er zijn nieuwe verbindingen gelegd en is kennis over simulaties en games uitgewisseld met partners, zowel binnen als buiten de UU. De UU is door het ontwikkelen van dit kennisnetwerk beter in staat om structureel kennis over simulaties en games uit te wisselen.

We hebben vier simulaties ontwikkeld en getest in het onderwijs (SMOI; EthiCo; Klinisch Redeneren; The performance management game). Deze simulaties zijn in aard en thematiek verschillend van elkaar, maar hebben als gemene deler dat ze interessant zijn voor verschillende faculteiten. De ontwikkelde simulaties kunnen breed ingezet worden binnen de UU en hebben belangrijke inzichten gegeven over waar rekening mee gehouden moet worden bij het ontwikkelen van simulaties en games. Daarnaast hebben we de resultaten van de literatuurreview met behulp van een bestaande interdisciplinaire simulatie-game binnen de UU in de praktijk getest.

We hebben met belangrijke betrokkenen binnen de UU verkend waaraan gedacht kan worden als men het heeft over een simulatielab in de UU context.

Lees voor een uitgebreide beschrijving van alle deelprojecten en resultaten De waarde van simulaties en games voor het academisch onderwijs(with English translation). Enkele papieren exemplaren zijn verkrijgbaar bij het Centre for Academic Teaching.

Conclusie

De resultaten laten zien dat het project duidelijk heeft bijgedragen aan het verbeteren van de kennis over simulaties en games in relatie tot het behalen van leerdoelen. We hopen dat de inzichten van dit rapport helpen bij het ontwikkelen en inbedden van simulaties en games in onderwijsmodules en cursussen van de UU en daarbuiten. Om simulaties en games in het onderwijs van toegevoegde te laten zijn moet aandacht besteed worden aan de rol van de docent/spelleider, de specificiteit van de simulatie of game en de integratie van de simulatie of game in de cursus. Simulaties en games zijn niet dé oplossing voor alle problemen in het universitair onderwijs. Zij kunnen echter wel een belangrijke rol spelen in het verbeteren van het onderwijs en het verhogen van de mate waarin specifieke leerdoelen worden bereikt.

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons