Logo Utrecht University

Educational Database

E-Quality: kwaliteit van toetsen

01 September 2017

E-Quality: kwaliteit van toetsen

Dit project, gestart in 2017, heeft in nauwe samenwerking met docenten, onderwijsdirecteuren en examencommissies een methode ontwikkeld die opleidingen de mogelijkheid biedt om de kwaliteit van toetsing transparant inzichtelijk te maken en te verbeteren. Uit de evaluaties onder de pilotgebruikers bleek dat er een laatste stap nodig is voor continue monitoring en duurzame inbedding in de organisatie. Hiervoor is een vervolg projectaanvraag gedaan, en toegekend in 2020, om de ontwikkeling van de toetskwaliteit over meerdere jaren inzichtelijk te maken, toetsdata uit remindo en osiris te koppelen, een rapportagefunctie te ontwikkelen en professionaliseringsmodules aan te bieden aan een toenemende groep gebruikers.  

Download hier de volledige USO Projectaanvraag Equality 1 (2017)

Achtergrond

Een adequaat systeem van toetsing is van essentieel belang voor opleidingen in het hoger onderwijs. In dit kader dient de kwaliteit van toetsing voor alle betrokkenen inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt te worden. Ook binnen de Universiteit Utrecht (UU) staat de kwaliteit van toetsing onder druk. Zo zijn docenten niet altijd voldoende bekwaam in het hanteren van de verschillende toetsinstrumenten, is er onvoldoende (zichtbare) alignment tussen leerdoelen en toetsing, en door de ervaren hoge werkdruk is er slechts beperkt tijd om de kwaliteit van toetsing voldoende te waarborgen en om docenten daarin te professionaliseren.

Beschrijving

Het eerste project ‘Equality: een duurzame verbetering van de kwaliteit van toetsen’ (2017) heeft geleid tot de ontwikkeling van de Equality applicatie. Deze applicatie biedt opleidingen de mogelijkheid om zowel op curriculum- als op cursusniveau de kwaliteit van de toetsing transparant inzichtelijk te maken en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de verschillende gebruikersgroepen en. Voor zowel docenten, onderwijsmanagement, opleidings-verantwoordelijken (bijv. examen-commissieleden, onderwijsdirecteuren) als accreditatie-instanties geeft de applicatie een helder overzicht van de huidige stand van zaken en biedt het betekenisvolle handvatten. Equality biedt gebruikers nog niet de mogelijkheid om de ontwikkeling van de toetskwaliteit over meerdere jaren inzichtelijk te maken. Daarnaast ontbreken automatische koppelingen met Osiris en Remindo en is er nog geen longitudinale rapportagefunctie op basis van innovatieve datamanagement oplossingen. Hiervoor is in 2020 het vervolgproject Equality 2.0 gestart, waarbij niet alleen gekeken wordt naar kenmerken van afzonderlijke toetsen , maar ook naar toetsprogramma’s, toetsbeleid en de samenhang tussen de verschillende onderdelen. We sluiten daarbij aan bij de definitie en operationalisering van kwaliteit van toetsing zoals gebruikt door (Van Schilt-Mol et al., 2016) en de methodiek De Toetsing Getoetst (DTG) geïntroduceerd in het hoger beroepsonderwijs door Sluijsmans et al. (2012).

Doelen & verwachte resultaten

Deze projectaanvraag richt zich op het optimaliseren van de toetscultuur d.m.v. het uitbreiden van Equality door:

  • Het sluiten van de toetscyclus door ontwikkeling van de toetskwaliteit over meerdere jaren heen inzichtelijk te maken (‘portfoliofunctie’);
  • Niet aan student te relateren toetsdata op programma-, cursus- en toetsniveau uit Osiris en Remindo automatisch te koppelen aan Equality;
  • Het ontwikkelen van een rapportagefunctie om de gebruiker effectief inzicht te geven in de huidige stand van zaken en trends te kunnen identificeren teneinde de kwaliteit van toetsing te verbeteren en borgen.
  • Het opzetten van aanvullende professionaliseringsmodules.

Referenties

Print
You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!