Logo Utrecht University

Educational Database

Taalvaardigheid van de UU-student

10 November 2017

Taalvaardigheid van de UU-student

In dit project is op verschillende manieren gewerkt aan de schrijfvaardigheid van studenten. Er zijn onder andere een handboek en een e-module met taalvaardigheidstoets ontwikkeld om de schrijfvaardigheid van studenten te verbeteren.

Download hier de USO Projectaanvraag Taalvaardigheid van de UU-student
Download hier de USO Eindrapportage

Projectbeschrijving

In dit project is door vijf bacheloropleidingen binnen GW, BETA en REBO het probleem van de taalvaardigheid van de UU-student aangepakt. Het project richtte zich op vier geconstateerde problemen in de bachelorfase:

  1. het instroomniveau van een substantiële groep studenten is te laag;
  2. de eindtermen van opleidingen zijn te weinig specifiek voor deze vaardigheden;
  3. in het curriculum is vaak niet duidelijk op welke momenten eraan gewerkt wordt;
  4. de instrumenten waarmee docenten werken om deze vaardigheden te toetsen en feedback te geven, zijn niet up-to-date.

Doelen

  1. een verbeterde aandacht voor taalvaardigheid gedurende de matching,
  2. uitwerking van taalvaardigheid binnen het curriculum met systematische instructie, oefening en feedback.
  3. instrumenten inzetten waarmee studenten hun eigen niveau kunnen peilen en verbetermaatregelen kunnen nemen.

Resultaten

In dit project is op verschillende manieren gewerkt aan de schrijfvaardigheid van studenten in de participerende opleidingen (Nederlands, Duits, CIW, Geschiedenis, Rechtswetenschap, Farmaceutische wetenschappen):

Er is een handboek geschreven over academisch schrijven. Dit handboek is toegesneden op academisch schrijven, maar in de wetenschap dat academische schrijven ook gewoon schrijven is. Voor academische teksten gelden specifieke eisen, maar het blijven ook teksten waarvoor algemene eisen als duidelijkheid, aantrekkelijkheid, correctheid en efficiëntie gelden. Het handboek zal door Coutinho worden uitgegeven.

Op basis van het handboek zijn belangrijke onderwerpen geselecteerd die geschikt waren om op te nemen als e-learning module. Op dit moment zijn er meer dan 500 toets- en oefenitems ontwikkeld.

Er is een taalvaardigheidstoets ontwikkeld waarmee de taalvaardigheid van studenten gepeild kan worden. Deze toets maakt deel uit van de e-learning module. De toetsen zijn afgenomen aan het begin en eind van het eerste jaar bij studenten van de participerende opleidingen. Hieruit kwam naar voren dat de taalvaardigheid van studenten inderdaad te kort schiet, maar ook dat studenten geen gebruik maken van de e-learning module als dat niet verplicht is.

Binnen de participerende opleidingen zijn leerlijnen voor schrijfvaardigheid ontwikkeld. Deze leerlijnen worden verder uitgewerkt en doorgezet.

Er is een workshop aangeboden voor opleidingen van de UU over leerlijnen voor schrijfvaardigheid (samen met Onderwijsadvies & Training).

Er is een cursus ontwikkeld voor schrijfvaardigheid.

Er zijn bijeenkomsten geweest voor docenten van de bachelor opleidingen CIW, Nederlands en Geschiedenis over de praktijk van het schrijfonderwijs (welke deelvaardigheden, structuur en type opdrachten).

Projectleden zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Skills Lab en is er afstemming geweest tussen taken van de opleidingen en het Skills Lab.

Met de makers van Revisely is overleg geweest over de afstemming tussen de feedback in Revisely en de instructie die studenten krijgen via de tool en het handboek. De inzet daarbij was dat de aard van de feedback en met name de terminologie zou aansluiten bij het handboek en de e-learning module.

Meer informatie over de inhoud van het handboek, de E-learning module en de taalvaardigheidstoets is te vinden in het verslag Leren schrijven voor de wetenschap.

Lees ook:

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons