** UNDER REVIEW **

Educational design concerns the development of goals, content, structure, activities and materials for education and combining these into a coherent whole. Educational design happens at different levels: from single lesson to an entire curriculum (see Figure 1). Educational design also relates to subjects such as learning trajectories, blended learning and co-creation. These subjects are or can be linked to all levels of educational design. Below two central concepts in education design are discussed as well as the vision of Utrecht University.

Curriculum

Onderwijswetenschappers bedoelen met een curriculum alle leeractiviteiten die door een onderwijsinstantie gepland en ondersteund worden en die studenten uitvoeren (Kerr, 1983). Een curriculum kan vanuit diverse perspectieven en niveaus worden gedefinieerd, waaronder: de opleiding of de lerende, het ideale of het bereikte curriculum, of een curriculum op macro-, meso- of microniveau (van landelijke afspraken naar instituut, opleiding en cursus). Zowel een hele opleiding als een cursus daarbinnen noemen we een curriculum.

Constructive alignment

Figuur 2. Spider web model, Van den Akker (2003).

Idealiter is een opleiding of cursus zo vormgegeven dat binnenkomende studenten deze op basis van de voorkennis die ze hebben, de leeractiviteiten die ze te doen krijgen en de leerstof die ze moeten verwerken, met goed gevolg kunnen afronden. De leeractiviteiten en leerstof zijn een goede voorbereiding op de toetsen en met goed gevolg afgelegde toetsen zijn een bewijs dat studenten de eindtermen halen. Biggs (1996) spreekt dan van ‘constructive alignment’. Ook de docentrol, de leeromgeving, de groeperingsvorm, de beschikbare bronnen en materialen en de beschikbare tijd dragen bij aan het kunnen behalen van de eindtermen. Onderstaand model toont deze samenhang. Een verandering in één onderdeel kan van invloed zijn op de andere onderdelen.

Onderwijsvisie van de UU

De kern van een curriculum wordt gevormd door een visie op onderwijs. Op de Universiteit Utrecht vormt het Utrechts onderwijsmodel, vastgelegd in de Richtlijn Onderwijs Universiteit Utrecht (2018) de leidende visie Daarnaast kunnen opleidingen een verder uitgewerkte onderwijsvisie hanteren, bijvoorbeeld over hoe ze studenten verantwoordelijkheid willen geven.

Lees verder over: Curriculum design en Course design

UU support on curriculum design

References

  • Akker, J. van den (2003). Curriculum perspectives: An introduction. In J. van den Akker, W. Kuiper, & U. Hameyer (Eds.), Curriculum landscapes and trends (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
  • Biggs, J. (2003). Teaching for quality learning at university. Maidenhead: Open University Press.
  • Kerr, D.H. (1983). Teaching competence and teacher education in the United States, Teachers College Record, 84, pp. 525-5
  • UU, Het onderwijsmodel. Bekeken op 22 oktober 2019. https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijs-aan-de-uu/het-onderwijsmodel